Personvernerklæring: Behandling av personopplysninger ved Tannhelsesenteret Lørenskog AS

Når du er i kontakt med oss som pasient, eller på annen måte, vil Tannhelsesenteret Lørenskog AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Tannhelsesenteret Lørenskog AS.
Du kan kontakte oss på følgende: 

Adresse: Skårersletta 10, P.B 190, 1471 Lørenskog

E-post: post@tannhelsesenter.no

Telefon: 67 91 72 00 

Organisasjonsnr.: 981 683 552

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.    

 • Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

 1. I forbindelse med at vi behandler pasienter. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger ved å opprette journal i vårt elektroniske journalsystem. Behandlingen skjer da som følge av avtale med pasienten, i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven. 
 2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Utlevering av personopplysninger til andre 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg som for eksempel ved henvisning til spesialistbehandling, ved refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

Vi benytter oss i enkelte tilfelle av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag: 

 • Internt: Tannleger, tannpleier, tannhelsesekretærer og administrativt ansatte gjennom Tannhelsesenteret Lørenskog fungerer som databehandlere og har tilgang på personopplysninger og helseopplysninger, disse brukes kun i de tilfeller det er berettiget grunn for å gå inn i en journal dette kan være f.eks i forbindelse med konsultering av kollegaer for å kunne sette riktig diagnose, telefonkontakt med deg som pasient, fakturering av pasienter og i forbindelse med behandling. Det er kun de som yter helsehjelpen som har lovlig tilgang på dine opplysninger. 
 • Eksterne leverandører: Opus dental brukes som elektronisk journalprogram, dette samler personopplysninger samt tidligere behandlinger og helseopplysninger du har oppgitt til oss. Opus dental bruker igjen underleverandører som sikrer effektive betalingsløsninger samt kobling mot elektronisk røntgen for å kunne brukes i forbindelse med behandling og diagnostisering. HELFO brukes som en ekstern aktør hvorav det blir delt personopplysninger, helseopplysninger og opplysninger om din behandling. Dette gjøres i forbindelse med at dine rettigheter for stønadsbehandling skal kunne opprettholdes. 
 • Tannteknikere, henvisere og fastleger kan trenge å få utlevert informasjon om deg i forbindelse med behandling gjort hos oss. Isåfall vil det aldri deles opplysninger om deg uten at du blir gjort oppmerksom på dette og uten at du har gitt ditt samtykke. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 • Lagringstid 

Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14. 

Vi lagrer for øvrig dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av særregler i helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal. 

 • Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 

Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv. 

Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.   

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss. 

 • Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss først om det skulle vise seg å være noen misforståelser.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

 1. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside